Pravidla súťaže

SÚŤAŽ „O Titanovú panvicu“

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:  Nakúpte v e-shope www.najtitanovyriad.sk do konca apríla 2020 klasickú titánovú panvicu Harecker  20x7 cm s pokrievkou alebo titánovú panvicu Harecker na indukciu 24x7 cm s pokrievkou a automaticky budete zaradený do žrebovania o jednu klasickú titánovú panvicu Harecker hranatú 26x26x7 cm s dvomi  úchytkami, ktorá sa dá používať aj ako pekáč do rúry alebo o jeden titánový hrniec Harecker na indukciu 26x10cm s pokrievkou.

"


USPORIADATEĽ SÚŤAŽE:

Usporiadateľom Súťaže s názvom „O Titanovú panvicu " (ďalej len „Súťaž") je LUBA Group s.r.o , Ladomerská Vieska 109, 96501 Ladomerská Vieska IČO:47 378 131 (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len "Pravidlá").

Cieľom súťaže je podpora a propagácia predaja usporiadateľa.

2. TRVANIE SÚŤAŽE:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 15. 3. 2020 do 30. 4. 2020 do 24:00.

3. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky ktorá má viac ako 18 rokov
• ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou:
zamestnancov usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"),
ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené.

4. PODMIENKY SÚŤAŽE:

Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže nakúpi v e-shope www.najtitanovýriad.sk do konca apríla 2020,  klasickú titánovú panvicu Harecker  20x7 cm s pokrievkou alebo titánovú panvicu Harecker na indukciu 24x7 cm s pokrievkou.  Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť viac krát. Usporiadateľ vyžrebuje 1 náhodného víťaza, ktorý vyhrá jednu klasickú titánovú panvicu Harecker hranatú 26x26x7 cm s dvomi  úchytkami, ktorá sa dá používať aj ako pekáč do rúry alebo o jeden titánový hrniec Harecker na indukciu 26x10cm s pokrievkou..

Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa týchto pravidiel, súhlas so znením pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa pravidiel. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas súťaže.

5. ZADANIE SÚŤAŽE:

Účastník súťaže má za úlohu:
Nakúpiť v e-shope www.najtitanovyriad.sk do konca apríla 2020

- klasickú titánovú panvicu Harecker  20x7 cm s pokrievkou

alebo

- titánovú panvicu Harecker na indukciu 24x7 cm s pokrievkou

Každý kto si zakúpi do 30.04.2020 vypísané panvice sa automaticky stáva účastníkom  súťaže .

6. ŽREBOVANIE:

Výhercu vyžrebuje konateľ spoločnosti LUBA Group s.r.o. Ladomerská Vieska 109, 96501 Ladomerská Vieska  dňa 1. 5. 2020 o 10:00. Výhercu bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec LUBA Group s.r.o. v priebehu 7 pracovných dní od termínu žrebovania.

Výherca bude informovaný o výhre mailom prostredníctvom správy.

Usporiadateľ má právo vyradiť účastníka súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

7. VÝHRA:

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:

1 x titánovú panvicu Harecker hranatú 26x26x7 cm s dvomi  úchytkami, ktorá sa dá používať aj ako pekáč do rúry
 

                 alebo


1x titánový hrniec Harecker na indukciu 26x10cm s pokrievkou.

 

Podľa vlastného výberu ktorý uvedie v poznámke pri zadávaní objednávky, prípadne v odpovedi na informáciu o výhre v súťaži.
 

Hodnota výhry bude uvedená v odovzdávacom protokole. Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.

8. OZNÁMENIE VÝHRY:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom zamestnanca Luba Group s.r.o. alebo povereného zástupcu.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca. Výhra bude výhercovi odoslaná do 30 dní od termínu žrebovania.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novo vyžrebovaný náhradník.

9. OSOBNÉ ÚDAJE:

Každý účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu, ktorých sa účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania súťaže. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

Súťažiaci má práva podľa § 19 - 30 č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. 

10. DANE:

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

11. OSOBITNÉ USTANOVENIA:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke súťaží.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Ladomerskej Vieske , 15. 3. 2020.

LUBA Group, s.r.o.